เกี่ยวกับชมรมโรคมะเร็งเด็กแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการอำนวยการ

ประวัติชมรมโรคมะเร็งเด็กแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการ

รายนามสมาชิก

หน้าแรก ›› เกี่ยวกับชมรมฯ ›› คณะกรรมการ

 

รายชื่อคณะกรรมการปัจจุบัน

1. แพทย์หญิงทิพย์ศรีไพศาลที่ปรึกษา
2. นายแพทย์ไตรโรจน์ครุธเวโชที่ปรึกษา
3. นายแพทย์สุรพลเวียงนนท์ที่ปรึกษา
4. นายแพทย์ปัญญาเสกสรรค์ประธานอนุกรรมการ
5. แพทย์หญิงกวิวัณณ์วีรกุลรองประธานอนุกรรมการ
6. นายแพทย์สุรเดชหงส์อิงรองประธาน อนุกรรมการ
7. แพทย์หญิงกลีบสไบสรรพกิจอนุกรรมการ
8. นายแพทย์เจษฎาบัวบุญนำอนุกรรมการ
9. แพทย์หญิงชาลินีมนต์เสรีนุสรณ์อนุกรรมการ
10. นายแพทย์ธีรชิตโชติสัมพันธ์เจริญอนุกรรมการ
11. นายแพทย์ปิยะรุจกิจยานนท์อนุกรรมการ
12. นายแพทย์รชตลำกูลอนุกรรมการ
13. แพทย์หญิงลลิตาสาธิตสมิตพงษ์อนุกรรมการ
14. แพทย์หญิงสมใจกาญจนาพงศ์กุลอนุกรรมการ
15. นายแพทย์สามารถภคกษมาอนุกรรมการ
16. นายแพทย์อุษณรัสมิ์อนุรัฐพันธ์อนุกรรมการ
17. นายแพทย์กมลเผือกเพ็ชรอนุกรรมการและเลขานุการ
18. นายแพทย์ปิติเตชะวิจิตร์อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


Forgot Password?

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
      
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
[ปฎิทินกิจกรรมทั้งหมด ]

 
หน้าแรก   :    เกี่ยวกับชมรมฯ   :    ถาม - ตอบ   :    ข่าวสารสมาคม   :    มุมสมาชิก   :    ติดต่อชมรมฯ   :    Site Map                 Copyright © 2012 Thai Pediatric Oncology Group