เกี่ยวกับชมรมโรคมะเร็งเด็กแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการอำนวยการ

ประวัติชมรมโรคมะเร็งเด็กแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการ

รายนามสมาชิก

หน้าแรก ›› เกี่ยวกับชมรมฯ ›› ประวัติชมรมโรคมะเร็งเด็กแห่งประเทศไทย

 

ชมรมโรคมะเร็งเด็กแห่งประเทศไทย
The Thai Pediatric Oncology Group: ThaiPOG

ชมรมโรคมะเร็งในเด็กแห่งประเทศไทย ก่อเริ่มจากกลุ่มแพทย์ผู้ดูแลรักษาโรคมะเร็งในเด็กในโรงเรียนแพทย์จำนวน 7 คนใน 6 สถาบันในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค อย่างไม่เป็นทางการในปี 2544 โดยการรวมกลุ่มแพทย์ในระยะเริ่มแรก เป็นการรวมกลุ่มเพื่อ discussion ปรึกษาแนวทางผลการรักษาผู้ป่วยในรายที่น่าสนใจร่วมกันเป็นระยะ หลังจากได้รวมกลุ่มการรักษาแล้ว ได้มีการขยายการรวมกลุ่มมากขึ้น จากกลุ่มโรงเรียนแพทย์และแพทย์มะเร็งในเด็กในเขตภูมิภาคทั่วประเทศที่รับดูแลรักษาโรคมะเร็งในเด็ก จำนวน 20 สถาบันทั่วประเทศ ในปี 2545 ” ในนาม ชมรมผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็ก (The Thai Pediatric Oncology Group:ThaiPOG) ภายใต้สมาคมโลหิตแห่งประเทศไทย โดยมี ศ.เกียรติคุณนพ.วินัย สุวัตถี และ ศ.พลโทหญิงพญ.ทิพย์ ศรีไพศาล เป็นที่ปรึกษาชมรม มี นพ.ไตรโรจน์ ครุฑเวโช เป็นประธาน และ พญ.กวิวัณณ์ วีรกุล เป็นเลขานุการในคณะกรรมการชุดที่1 ซึ่งต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อประธานและคณะกรรมการไปตามวาระ

ผลจากการรวมกลุ่มแพทย์จำนวนมากขึ้น ต่อมาในปี 2546 ได้มีการริเริ่มการทำวิจัยร่วมกันทั้ง 20 สถาบัน ในโครงการ “ทะเบียนผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็ก” ซึ่งเป็นฐานข้อมูลโรคมะเร็งเด็กแห่งแรกที่มีความสมบูรณ์และถูกต้องที่สุดของประเทศไทย ซึ่งต่อมาได้รับการยอมรับในวงการแพทย์และถูกนำไปใช้ในการอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมากในเวลาต่อมา และโดยความความสำเร็จของการรวมตัวในงานวิจัยแรกนี้ ได้มีการขยายผลการวิจัยออกไปเป็นอีกหลายโครงการที่ดำเนินการภายในชื่อ ชมรมโรคมะเร็งเด็กแห่งประเทศไทย การรวมกลุ่มของแพทย์ในชมรมโรคมะเร็งในเด็กแห่งประเทศไทย ไม่เพียงแต่เป็นการรวมตัวเพื่องานวิจัยเท่านั้น แต่ยังเป็นการรวมกลุ่มแพทย์ที่ดำเนินงานในทุกด้านร่วมกัน ทั้งในด้านการบริการ การรักษา และการวิจัย โดยผลที่เห็นจากการดำเนินการร่วมกัน คือ การดำเนินการจัดทำโปรโตคอลการรักษาผู้ป่วยโรค leukemia และ lymphoma ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) ในโครงการ disease management เพื่อเป็นแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคดังกล่าวนี้ในผู้ป่วยสิทธิ์การรักษา 30 บาทรักษาทุกโรคของประเทศไทย โดยดำเนินการในเดือนมีนาคม 2549 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ชมรมโรคมะเร็งในเด็ก ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งอยู่ในโรงเรียนแพทย์, โรงพยาบาลศูนย์ฯ และ โรงพยาบาลเอกชน มากกว่า 100 คน ทั่วประเทศในปัจจุบัน ความต่อเนื่องนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของทุก ๆ สมาคมวิชาชีพ ซึ่งส่วนนี้ต้องได้รับการสนองตอบจากสมาชิกของสมาคมทุก ๆ คน โดยเฉพาะการเป็นที่ยอมรับของเพื่อนแพทย์สาขาต่าง ๆ และก็คงเป็นหน้าที่ของแพทย์รุ่นน้องเข้ามาสานงานต่อ และให้สมาคมเติบโตอย่างมีคุณภาพมากขึ้นไปในอนาคต

คณะกรรมการอำนวยการ (Steering committee) ชุดแรก ปี 2546
ที่ปรึกษา

  1. ศ.พลโทหญิงพญ.ทิพย์ ศรีไพศาล
  2. ศ.เกียรติคุณนพ.วินัย สุวัตถี
ประธาน
    รศ.พ.อ.นพ.ไตรโรจน์ ครุธเวโช วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
คณะกรรมการ
1. รศ.นพ.ปัญญา เสกสรรค์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ
2. พญ.วันดี นิงสานนท์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรรมการ
3. รศ.นพ.สุรพล เวียงนนท์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ
4. รศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กรรมการ
5. รศ.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ
6. ผศ.พญ.กวิวัณณ์ วีรกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรรมการและเลขานุการ
โครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยชมรมโรคมะเร็งในเด็กแห่งประเทศไทย
  1. ทะเบียนผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กของประเทศไทย : 2546-2548
  2. อัตราการรอดชีพผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็ก
  3. คุณภาพชีวิตและผลข้างเคียงระยะยาวในผู้ป่วยโรคมะเร็งเด็ก
  4. ผลการรักษาผู้ป่วยเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวโดยใช้ national protocol: 2553-2554
  5. โครงการทะเบียนผู้ป่วยมะเร็งสมองในเด็ก: 2554-2555
  6. โครงการฐานข้อมูลมะเร็งเด็กแห่งประเทศไทย: 2556-ปัจจุบันForgot Password?

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
[ปฎิทินกิจกรรมทั้งหมด ]

 
หน้าแรก   :    เกี่ยวกับชมรมฯ   :    ถาม - ตอบ   :    ข่าวสารสมาคม   :    มุมสมาชิก   :    ติดต่อชมรมฯ   :    Site Map                 Copyright © 2012 Thai Pediatric Oncology Group